Kancelaria Prawna Tarnów

Aktualności

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy, że w dniu 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r....

czytaj dalej

Nowe zasady wykonywania pracy zdalnej

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, która znowelizowała m.in. art. 3 ustawy z dnia 2...

czytaj dalej

Cele kancelarii

Jesteśmy młodym zespołem prawników, który za główny cel prowadzonej działalności stawia sobie wszechstronną pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają się zarówno nasi klienci indywidualni, jak również przedsiębiorcy.

Wszelkie powierzone nam sprawy traktujemy indywidualnie, poszukując rozwiązań najbardziej optymalnych i satysfakcjonujących dla konkretnego klienta. Posiadana wiedza oraz zdobyte doświadczenie w połączeniu z pasją, kreatywnością, starannością i uczciwością umożliwiają nam świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Jako wykwalifikowani prawnicy występujemy w roli pełnomocników procesowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, jak również organami administracyjnymi, organami ścigania, czy też organami egzekucyjnymi. 

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się szeroko pojętym poradnictwem prawnym, sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych oraz projektów umów, jak również aktów korporacyjnych. Adwokatom i Radcom Prawnym oferujemy zastępstwo substytucyjne na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Usługi świadczymy w języku polskim i angielskim.

Zespół

Ewa Kocoł
Adwokat
Studia prawnicze ukończyłam w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Tajemnica lekarska a interes organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości” obroniłam w Katedrze Prawa Karnego. W latach 2014-2016 odbywałam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego. W 2017 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi w Krakowie, Tarnowie oraz Dąbrowie Tarnowskiej.

Więcej informacji

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obszar zainteresowań: prawo cywilne, rodzinne, karne, medyczne.

Tomasz Kocoł
Radca Prawny
Studia prawnicze ukończyłem z wyróżnieniem w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Postępowanie grupowe w kontekście odpowiedzialności cywilnej w prawie ochrony środowiska” obroniłem w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska. Jestem ponadto absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego, organizowanej przez Catholic University of America, Columbus School of Law, w porozumieniu z UJ. Studia w szkole ukończyłem w 2013 r. W latach 2014-2016 odbywałem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego.

Więcej informacji

W 2017 roku zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Od 2012 r. współpracuję w charakterze Eksperta z Polską Komisją Akredytacyjną, będącą jednostką dokonującą oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych w Polsce.

Obecnie jestem uczestnikiem studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi w Krakowie i Tarnowie, jak również świadcząc usługi prawne na rzecz Szpitala w Tuchowie.

Obszar zainteresowań: prawo: cywilne, gospodarcze, administracyjne, o szkolnictwie wyższym, ochrony środowiska.

Oferta

W ramach prowadzonej działalności świadczymy pomoc prawną w szerokim zakresie z różnych dziedzin prawa. Wymienione niżej obszary praktyk to jedynie przykładowy katalog spraw, których możemy się dla Państwa podjąć.

PRAWO CYWILNE
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (z tytułu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego, pożaru, powodzi i innych szkód w mieniu),
 • sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych,
 • usługi związane z prawną obsługą wykonywania umów o roboty budowlane,
 • roszczenia z umów konsumenckich (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, rękojmia, gwarancja),
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, ochrona własności i ochrona posiadania),
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • windykacja należności,
 • reprezentacja w ramach postępowań egzekucyjnych,
 • sprawy upadłościowe,
 • sprawy wieczystoksięgowe.
PRAWO RODZINNE
 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • zagadnienia ustrojów majątkowych małżeńskich,
 • sprawy o alimenty, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • sprawy o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka,
 • sprawy o przysposobienie.
PRAWO KARNE
 • reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentacja oskarżonego przed sądem,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i prywatnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenie kary grzywny na raty, umorzenie kary grzywny),
 • reprezentacja klientów w postępowaniu wykroczeniowym.
PRAWO SPÓŁEK I KORPORACYJNE
 • postępowanie rejestrowe,
 • sporządzanie i opiniowanie umów, uchwał, zarządzeń i protokołów z posiedzeń organów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • sporządzanie opinii prawnych.
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • sporządzanie odwołań i skarg na decyzje i inne administracyjne,
 • reprezentacja klientów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
 • sprawy związane z procesem inwestycyjno – budowlanym.
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • reprezentacja klientów w sprawach związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem i ustalaniem stosunku pracy, wypłatą wynagrodzenia, ustalaniem prawa do świadczeń z ZUS i KRUS, odpowiedzialnością pracownika i pracodawcy,
 • sporządzanie projektów umów,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy i innej dokumentacji pracowniczej.
PRAWO MEDYCZNE
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za „błąd medyczny”,
 • sprawy związane z ochroną praw pacjenta,
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • obsługa prawna zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, w tym reprezentowanie w procedurze kontraktowania przed NFZ.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • kompleksowa obsługa prawna wykonawców i zamawiających w postepowaniach o udzielenia zamówienia publicznego
 • reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja klientów w ramach postępowaniach sądowych związanych z relizacją inwestycji,
 • reprezentacja klientów w toku postępowań kontrolnych, w tym przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych,
 • konsultacjena etapie przygotowywania oferty, w tym opracowanie pytań i wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ,
 • doradztwo na etapie wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień,
 • przygotowywanie odwołań, skarg i informacji o niezgodnych z prawem czynnościach zamawiającego lub zaniechaniu przez niego czynności,
 • przygotowywanie lub konsultowanie wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych (regulaminów zamówień publicznych, regulaminów komisji przetargowych, regulaminów tzw. „zamówień podprogowych”),
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców oraz wyjaśnień treści SIWZ,
 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • usługi dotyczące prawnych aspektów postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, emisji gazów lub pyłów, handlu emisjami, gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, ochrony przed hałasem oraz przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • usługi związane z udzielaniem zezwoleń środowiskowych,
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za szkody w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem postępowań grupowych,
 • zagadnienia związane z rekultywacją terenów poprzemysłowych i szkód środowiskowych.
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
 • opracowanie dokumentacji wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • opracowanie projektu statutu,
 • przygotowanie projektów regulaminów studiów, pomocy materialnej, pobierania opłat, zwalniania z opłat za usługi edukacyjne itp.,
 • przygotowanie projektów umów o świadczenie usług edukacyjnych.

Współpraca

Oferowane przez naszą Kancelarię usługi nie podlegają z góry ustalonemu cennikowi. Każdorazowo wysokość wynagrodzenia za prowadzenie powierzonej sprawy ustalana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu dziedziny prawa z którą jest związana, stopnia skomplikowania podejmowanych czynności, ich czasochłonności oraz wartości przedmiotu sporu.

Wynagrodzenie kancelarii może zostać ustalone w formie stawki ryczałtowej bądź stawek godzinowych, a także ich uzupełnienia w postaci tzw. premii za sukces płatnej w wypadku doprowadzenia do korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty. Koszty zostają każdorazowo uzgodnione z klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy.

Przybliżoną cenę lub wysokość honorarium prawnik naszej kancelarii może określić jeszcze przed spotkaniem, jednak by podać ostateczny koszt konieczne jest zapoznanie się z dokumentami sprawy.

Klienci, których interesują porady prawne, mogą też zwięźle opisać sprawę i przesłać opis drogą elektroniczną na wskazane adresy mailowe lub zostawić wiadomość za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej.

Zachęcamy do złożenia zapytania, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, odnośnie przewidywanego wynagrodzenia.

Należy nadto mieć na uwadze, iż w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy sądowej istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia prawnika).

 

Radca prawny – Tarnów

 

Pomoc prawna jest wymagana w różnych sytuacjach, a udzielić jej może nasza kancelaria prawna. Tarnów to miasto, na terenie którego działamy, choć obsługujmy także wielu Klientów spoza obrębów tej miejscowości. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, a także z pełną wyrozumiałością, zawsze mając na celu dobro odbiorcy naszych usług.

 

Porady prawne – Tarnów

 

Oferujemy porady prawne o szerokim zakresie. Niezależnie od tego, czy mają Państwo kłopot z prawem lub może coś nie jest dla Państwa jasne w ramach prowadzenia własnej firmy – serdecznie zapraszamy. Doskonale wiemy, że prawo jest zawiłym zagadnieniem, dlatego naszym celem jest nie tylko rozwiązanie problemu Klienta, ale też wytłumaczenie poszczególnych spraw, dzięki czemu współpraca pomoże jego działaniom w przyszłości.

Czytaj dalej

 

Tarnów – radca prawny i adwokat

 

Naszym zadaniem często jest opiniowanie różnych aktów prawnych i innej ważnej dokumentacji. Nierzadko reprezentujemy dobro Klienta przed organami, takimi jak sądy wszystkich instancji, w tym Sąd Najwyższy. Dochodzą do tego organy administracyjne, egzekucyjne i ścigania. Doświadczenie sprawiło, iż coraz więcej polskich przedsiębiorstw nawiązuje współpracę z różnymi podmiotami zagranicznymi, dlatego w owej ekspansji możemy pomóc. Nasze usługi bowiem świadczymy nie tylko w języku polskim, ale też angielskim.

Oferujemy pomoc w zakresie prawa cywilnego (np. spraw upadłościowych, spraw spadkowych dotyczących umów, roszczeń, windykacji itd.), prawa rodzinnego (spraw o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, unieważnienie małżeństwa, o podział majątku, ubezwłasnowolnienie, przysposobienie itd.), prawa karnego (reprezentacji oskarżonego przed sądem, reprezentacji podejrzanego w postępowaniu przed Policją lub Prokuraturą, reprezentacji Klientów w postępowaniu wykonawczym czy też reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem), prawa spółek i korporacji (np. postępowań rejestrowych, sporządzania opinii prawnych), prawa administracyjnego (sporządzania odwołań i skarg, reprezentowania Klientów), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (sporządzania umów, opiniowania regulaminów pracy, sprawach o ustalenie stosunku pracy, sprawach o rentę), prawa medycznego (spraw dotyczących błędów medycznych, obsługi prawnej placówek medycznych), zamówień publicznych (np. przygotowywanie odpowiedzi na odwołania, doradztwo), prawa ochrony środowiska (np. zagadnień dotyczących terenów poprzemysłowych, usług dotyczących udzielenia zezwoleń środowiskowych), prawa o szkolnictwie wyższym (opracowywanie projektu statutu, przygotowywanie projektów umów o świadczeniach edukacyjnych).

Ceny świadczonych przez naszą kancelarię prawną w Tarnowie usług są zależne od danej sprawy, jej skomplikowania i wartości przedmiotu sporu. W każdym przypadku stawiamy za główny cel dobro Klienta, dlatego zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Kontakt

Kanelarie Prawne

Adwokat Ewa Kocoł, Radca Prawny Tomasz Kocoł

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ewy Kocoł, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Kocoł, ul. Stanisława Konarskiego 7/5, 33-100 Tarnów, NIP: 8711772965, REGON: 367834063 lub od Tomasza Kocoła prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Tomasz Kocoł, ul. Stanisława Konarskiego 7/5, 33-100 Tarnów, NIP: 9930562613, REGON: 368512479, informacji handlowej i ofert drogą elektroniczną lub korespondencyjną, przy wykorzystaniu podanego adresu email, numeru telefonu i adresu (pole opcjonalne):

Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

2 + 1 =

Dane kancelarii

Kancelarie Prawne
ul. Stanisława Konarskiego 7/5
33-100 Tarnów
E-mail: sekretariat@kancelarietarnow.pl

Godziny otwarcia:
Pn-Pt 8:00 – 16:00

Adwokat Ewa Kocoł:
Tel.: 783 960 481
E-mail: ewa.kocol@kancelarietarnow.pl

Radca Prawny Tomasz Kocoł
Tel.: 667 705 071
E-mail: tomasz.kocol@kancelarietarnow.pl