Wpisy

Jak uzyskać adwokata z urzędu?

Niewątpliwie podczas postępowania sądowego wsparcie profesjonalnego obrońcy lub pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego jest korzystne. Nie każdy jednak ma możliwości finansowe pozwalające...

czytaj dalej

Jak odrzucić spadek?

Nabycie spadku z reguły kojarzy nam się z polepszeniem naszej sytuacji majątkowej. Bywa jednak i tak, że zmarły był osobą zadłużoną. Wówczas zastanawiamy się co zrobić by uniknąć odpowiedzialności...

czytaj dalej

Dobry adwokat – czyli jaki?

W życiu każdego człowieka pojawiają się sytuacje, które mogą generować problem, wymagający konsultacji prawnej bądź wsparcia w ramach procedur sądowych. Przykładowo możemy mieć do czynienia z...

czytaj dalej

Czy porada prawna jest płatna?

Porady prawne jak każde inne usługi komercyjne są odpłatne. Cena porady prawnej zależna jest od regionu, specjalizacji kancelarii, dostępności terminów, czasu konsultacji, jej specyfiki i ogólnych...

czytaj dalej

Darmowy kredyt konsumencki

Od pewnego czasu zaobserwować można podejmowanie działań ustawodawczych mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom stosowanym wobec konsumentów przez podmioty udzielające kredytów...

czytaj dalej

Jak rozpocząć mediacje?

W obliczu obserwowanego wydłużania się czasu rozpoznawania spraw przez sądy, jak również w związku z rosnącymi kosztami postępowania, coraz większą popularność zyskują mediacje prowadzone przez...

czytaj dalej

Cele kancelarii

Jesteśmy zespołem prawników, który za główny cel prowadzonej działalności stawia sobie kompleksową pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają się zarówno nasi klienci indywidualni, jak również przedsiębiorcy.

Wszelkie powierzone nam sprawy traktujemy indywidualnie, poszukując rozwiązań najbardziej optymalnych i satysfakcjonujących dla konkretnego klienta. Posiadana wiedza oraz zdobyte doświadczenie w połączeniu z pasją, kreatywnością, starannością i uczciwością umożliwiają nam świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Jako wykwalifikowani prawnicy występujemy w roli pełnomocników procesowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, jak również organami administracyjnymi, organami ścigania, czy też organami egzekucyjnymi. 

Jesteśmy również mediatorami wpisanymi na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie świadczącymi usługi w zakresie postępowania mediacyjnego sądowego oraz pozasądowego.

Usługi świadczymy w języku polskim i angielskim.

Zespół

Ewa Kocoł
Adwokat

Studia prawnicze ukończyłam w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obroniłam w Katedrze Prawa Karnego – Zakładzie Prawa Medycznego. W latach 2014-2016 odbywałam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego. W 2017 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Obszar zainteresowań: cywilne, rodzinne, karne, medyczne, zamówień publicznych.

Tomasz Kocoł
Radca Prawny

Studia prawnicze ukończyłem z wyróżnieniem w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem ponadto absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego, organizowanej przez Catholic University of America, Columbus School of Law, w porozumieniu z UJ. Studia w szkole ukończyłem w 2013 r. W latach 2014-2016 odbywałem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego. W 2017 roku zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W 2022 r., po ukończeniu stacjonarnych studiów doktoranckich, obroniłem rozprawę doktorską pt. „Odpowiedzialność za szkody w prawie wodnym”, uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Od 2012 r. współpracuję w charakterze Eksperta z Polską Komisją Akredytacyjną, będącą jednostką dokonującą oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych w Polsce. Świadczenie usług prawnych łączę z zatrudnieniem jako nauczyciel akademicki w Akademii Tarnowskiej.

Obszar zainteresowań: prawo: cywilne, gospodarcze, administracyjne, zamówień publicznych, o szkolnictwie wyższym, ochrony środowiska.

Oferta

W ramach prowadzonej działalności świadczymy pomoc prawną w szerokim zakresie z różnych dziedzin prawa. Wymienione niżej obszary praktyk to jedynie przykładowy katalog spraw, których możemy się dla Państwa podjąć.

PRAWO CYWILNE
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (z tytułu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego, pożaru, powodzi i innych szkód w mieniu),
 • sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych,
 • usługi związane z prawną obsługą wykonywania umów o roboty budowlane,
 • roszczenia z umów konsumenckich (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, rękojmia, gwarancja),
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, ochrona własności i ochrona posiadania),
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • windykacja należności,
 • reprezentacja w ramach postępowań egzekucyjnych,
 • sprawy upadłościowe,
 • sprawy wieczystoksięgowe.
PRAWO RODZINNE
 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • zagadnienia ustrojów majątkowych małżeńskich,
 • sprawy o alimenty, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • sprawy o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka,
 • sprawy o przysposobienie.
PRAWO KARNE
 • reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentacja oskarżonego przed sądem,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i prywatnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenie kary grzywny na raty, umorzenie kary grzywny),
 • reprezentacja klientów w postępowaniu wykroczeniowym.
PRAWO SPÓŁEK I KORPORACYJNE
 • postępowanie rejestrowe,
 • sporządzanie i opiniowanie umów, uchwał, zarządzeń i protokołów z posiedzeń organów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • sporządzanie opinii prawnych.
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • sporządzanie odwołań i skarg na decyzje i inne administracyjne,
 • reprezentacja klientów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
 • sprawy związane z procesem inwestycyjno – budowlanym.
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • reprezentacja klientów w sprawach związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem i ustalaniem stosunku pracy, wypłatą wynagrodzenia, ustalaniem prawa do świadczeń z ZUS i KRUS, odpowiedzialnością pracownika i pracodawcy,
 • sporządzanie projektów umów,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy i innej dokumentacji pracowniczej.
PRAWO MEDYCZNE
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za „błąd medyczny”,
 • sprawy związane z ochroną praw pacjenta,
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • obsługa prawna zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, w tym reprezentowanie w procedurze kontraktowania przed NFZ.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • kompleksowa obsługa prawna wykonawców i zamawiających w postepowaniach o udzielenia zamówienia publicznego
 • reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja klientów w ramach postępowaniach sądowych związanych z relizacją inwestycji,
 • reprezentacja klientów w toku postępowań kontrolnych, w tym przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych,
 • konsultacjena etapie przygotowywania oferty, w tym opracowanie pytań i wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ,
 • doradztwo na etapie wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień,
 • przygotowywanie odwołań, skarg i informacji o niezgodnych z prawem czynnościach zamawiającego lub zaniechaniu przez niego czynności,
 • przygotowywanie lub konsultowanie wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych (regulaminów zamówień publicznych, regulaminów komisji przetargowych, regulaminów tzw. „zamówień podprogowych”),
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców oraz wyjaśnień treści SIWZ,
 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • usługi dotyczące prawnych aspektów postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, emisji gazów lub pyłów, handlu emisjami, gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, ochrony przed hałasem oraz przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • usługi związane z udzielaniem zezwoleń środowiskowych,
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za szkody w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem postępowań grupowych,
 • zagadnienia związane z rekultywacją terenów poprzemysłowych i szkód środowiskowych.
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
 • opracowanie dokumentacji wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • opracowanie projektu statutu,
 • przygotowanie projektów regulaminów studiów, pomocy materialnej, pobierania opłat, zwalniania z opłat za usługi edukacyjne itp.,
 • przygotowanie projektów umów o świadczenie usług edukacyjnych.
MEDIACJA
 • mediacje sądowe i pozasądowe,
 • mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • wezwania do zapłaty
 • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę
 • reprezentacja w sprawach egzekucyjnych
Współpraca
Oferowane przez naszą Kancelarię usługi nie podlegają z góry ustalonemu cennikowi. Każdorazowo wysokość wynagrodzenia za prowadzenie powierzonej sprawy ustalana jest indywidualnie uwzględniając stopień skomplikowania podejmowanych czynności, ich czasochłonności oraz wartości przedmiotu sporu.
Wynagrodzenie kancelarii może zostać ustalone w formie stawki ryczałtowej bądź stawek godzinowych, a także ich uzupełnienia w postaci tzw. premii za sukces płatnej w wypadku doprowadzenia do korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty. Koszty zostają każdorazowo uzgodnione z klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy.

Przybliżoną cenę lub wysokość honorarium prawnik naszej kancelarii może określić jeszcze przed spotkaniem, jednak by podać ostateczny koszt konieczne jest zapoznanie się z dokumentami sprawy.

Klienci, których interesują porady prawne, mogą też zwięźle opisać sprawę i przesłać opis drogą elektroniczną na wskazane adresy mailowe lub zostawić wiadomość za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej.

Zachęcamy do złożenia zapytania, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, odnośnie przewidywanego wynagrodzenia.

Należy nadto mieć na uwadze, iż w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy sądowej istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenie prawnika).

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ewy Kocoł, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Kocoł, ul. Stanisława Konarskiego 7/5, 33-100 Tarnów, NIP: 8711772965, REGON: 367834063 lub od Tomasza Kocoła prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Tomasz Kocoł, ul. Stanisława Konarskiego 7/5, 33-100 Tarnów, NIP: 9930562613, REGON: 368512479, informacji handlowej i ofert drogą elektroniczną lub korespondencyjną, przy wykorzystaniu podanego adresu email, numeru telefonu i adresu (pole opcjonalne):

Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (kliknij aby przeczytać)

10 + 12 =

Dane kancelarii

Kancelarie Prawne
ul. Stanisława Konarskiego 7/5
33-100 Tarnów
E-mail: sekretariat@kancelarietarnow.pl

Adwokat Ewa Kocoł:
Tel.: 783 960 481
E-mail: ewa.kocol@kancelarietarnow.pl

Radca Prawny Tomasz Kocoł
Tel.: 667 705 071
E-mail: tomasz.kocol@kancelarietarnow.pl