Aktualności

Co należy zrobić aby przygotować firmę na RODO?

Rozporządzenie RODO, a bardziej konkretnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Od tej daty...

czytaj dalej

Odpowiedzialność karna za pokrzywdzenie wierzyciela

Trudności w dochodzeniu należności od dłużników stanowią jeden z głównych problemów z jakimi stykamy się w ramach pracy kancelarii. Warto w tym aspekcie wskazać, że narzędzia, jakie oferuje nam w tym zakresie prawo cywilne nie jest jedynym orężem w walce z nielojalnymi kontrahentami naszych klientów. W sytuacji bowiem gdy dłużnik ukrywa swój majątek, dążąc do uniknięcia niewygodnego postępowania egzekucyjnego, wierzyciel może skorzystać z możliwości jakie oferuje mu również prawo karne.

czytaj dalej

Cele kancelarii

Jesteśmy młodym zespołem prawników, który za główny cel prowadzonej działalności stawia sobie wszechstronną pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają się zarówno nasi klienci indywidualni, jak również przedsiębiorcy.

Wszelkie powierzone nam sprawy traktujemy indywidualnie, poszukując rozwiązań najbardziej optymalnych i satysfakcjonujących dla konkretnego klienta. Posiadana wiedza oraz zdobyte doświadczenie w połączeniu z pasją, kreatywnością, starannością i uczciwością umożliwiają nam świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Jako wykwalifikowani prawnicy występujemy w roli pełnomocników procesowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, jak również organami administracyjnymi, organami ścigania, czy też organami egzekucyjnymi. 

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się szeroko pojętym poradnictwem prawnym, sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych oraz projektów umów, jak również aktów korporacyjnych. Adwokatom i Radcom Prawnym oferujemy zastępstwo substytucyjne na obszarze właściwości sądów okręgowych w Tarnowie, Krośnie, Krakowie, Rzeszowie i Nowym Sączu.

Usługi świadczymy w języku polskim i angielskim.

Zespół

Ewa Kocoł
Adwokat

Studia prawnicze ukończyłam w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Tajemnica lekarska a interes organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości” obroniłam w Katedrze Prawa Karnego. W latach 2014-2016 odbywałam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego. W 2017 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi w Krakowie, Tarnowie oraz Dąbrowie Tarnowskiej.

Więcej informacji

Obecnie jestem uczestnikiem studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obszar zainteresowań: prawo cywilne, rodzinne, karne, medyczne.

Tomasz Kocoł
Radca Prawny

Studia prawnicze ukończyłem z wyróżnieniem w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Postępowanie grupowe w kontekście odpowiedzialności cywilnej w prawie ochrony środowiska” obroniłem w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska. Jestem ponadto absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego, organizowanej przez Catholic University of America, Columbus School of Law, w porozumieniu z UJ. Studia w szkole ukończyłem w 2013 r. W latach 2014-2016 odbywałem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego.

Więcej informacji

W 2017 roku zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Od 2012 r. współpracuję w charakterze Eksperta z Polską Komisją Akredytacyjną, będącą jednostką dokonującą oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych w Polsce.

Obecnie jestem uczestnikiem studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi w Krakowie i Tarnowie, jak również świadcząc usługi prawne na rzecz Szpitala w Tuchowie.

Obszar zainteresowań: prawo: cywilne, gospodarcze, administracyjne, o szkolnictwie wyższym, ochrony środowiska.

Oferta

W ramach prowadzonej działalności świadczymy pomoc prawną w szerokim zakresie z różnych dziedzin prawa. Wymienione niżej obszary praktyk to jedynie przykładowy katalog spraw, których możemy się dla Państwa podjąć.

PRAWO CYWILNE
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (z tytułu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego, pożaru, powodzi i innych szkód w mieniu),
 • sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych,
 • usługi związane z prawną obsługą wykonywania umów o roboty budowlane,
 • roszczenia z umów konsumenckich (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, rękojmia, gwarancja),
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, ochrona własności i ochrona posiadania),
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • windykacja należności,
 • reprezentacja w ramach postępowań egzekucyjnych,
 • sprawy upadłościowe,
 • sprawy wieczystoksięgowe.
PRAWO RODZINNE
 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • zagadnienia ustrojów majątkowych małżeńskich,
 • sprawy o alimenty, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • sprawy o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka,
 • sprawy o przysposobienie.
PRAWO KARNE
 • reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentacja oskarżonego przed sądem,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i prywatnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenie kary grzywny na raty, umorzenie kary grzywny),
 • reprezentacja klientów w postępowaniu wykroczeniowym.
PRAWO SPÓŁEK I KORPORACYJNE
 • postępowanie rejestrowe,
 • sporządzanie i opiniowanie umów, uchwał, zarządzeń i protokołów z posiedzeń organów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • sporządzanie opinii prawnych.
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • sporządzanie odwołań i skarg na decyzje i inne administracyjne,
 • reprezentacja klientów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
 • sprawy związane z procesem inwestycyjno – budowlanym.
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • reprezentacja klientów w sprawach związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem i ustalaniem stosunku pracy, wypłatą wynagrodzenia, ustalaniem prawa do świadczeń z ZUS i KRUS, odpowiedzialnością pracownika i pracodawcy,
 • sporządzanie projektów umów,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy i innej dokumentacji pracowniczej.
PRAWO MEDYCZNE
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za „błąd medyczny”,
 • sprawy związane z ochroną praw pacjenta,
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • obsługa prawna zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, w tym reprezentowanie w procedurze kontraktowania przed NFZ.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • kompleksowa obsługa prawna wykonawców i zamawiających w postepowaniach o udzielenia zamówienia publicznego
 • reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja klientów w ramach postępowaniach sądowych związanych z relizacją inwestycji,
 • reprezentacja klientów w toku postępowań kontrolnych, w tym przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych,
 • konsultacjena etapie przygotowywania oferty, w tym opracowanie pytań i wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ,
 • doradztwo na etapie wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień,
 • przygotowywanie odwołań, skarg i informacji o niezgodnych z prawem czynnościach zamawiającego lub zaniechaniu przez niego czynności,
 • przygotowywanie lub konsultowanie wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych (regulaminów zamówień publicznych, regulaminów komisji przetargowych, regulaminów tzw. „zamówień podprogowych”),
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców oraz wyjaśnień treści SIWZ,
 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • usługi dotyczące prawnych aspektów postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, emisji gazów lub pyłów, handlu emisjami, gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, ochrony przed hałasem oraz przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • usługi związane z udzielaniem zezwoleń środowiskowych,
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za szkody w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem postępowań grupowych,
 • zagadnienia związane z rekultywacją terenów poprzemysłowych i szkód środowiskowych.
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
 • opracowanie dokumentacji wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • opracowanie projektu statutu,
 • przygotowanie projektów regulaminów studiów, pomocy materialnej, pobierania opłat, zwalniania z opłat za usługi edukacyjne itp.,
 • przygotowanie projektów umów o świadczenie usług edukacyjnych.

Współpraca

Oferowane przez naszą Kancelarię usługi nie podlegają z góry ustalonemu cennikowi. Każdorazowo wysokość wynagrodzenia za prowadzenie powierzonej sprawy ustalana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu dziedziny prawa z którą jest związana, stopnia skomplikowania podejmowanych czynności, ich czasochłonności oraz wartości przedmiotu sporu.

Średni koszt jednorazowej porady prawnej w naszej kancelarii wynosi od 50 do 150 zł.

Wynagrodzenie kancelarii może zostać ustalone w formie stawki ryczałtowej bądź stawek godzinowych, a także ich uzupełnienia w postaci tzw. premii za sukces płatnej w wypadku doprowadzenia do korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty. Koszty zostają każdorazowo uzgodnione z klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy.

Przybliżoną cenę lub wysokość honorarium prawnik naszej kancelarii może określić jeszcze przed spotkaniem, jednak by podać ostateczny koszt konieczne jest zapoznanie się z dokumentami sprawy.

Klienci, których interesują porady prawne, mogą też zwięźle opisać sprawę i przesłać opis drogą elektroniczną na wskazane adresy mailowe lub zostawić wiadomość za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej.

Zachęcamy do złożenia zapytania, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, odnośnie przewidywanego wynagrodzenia.

Należy nadto mieć na uwadze, iż w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy sądowej istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia prawnika).

Zaufali nam

Kontakt

Kanelarie Prawne

Adwokat Ewa Kocoł, Radca Prawny Tomasz Kocoł

Formularz kontaktowy

9 + 8 =

Dane kancelarii

Kancelarie Prawne
ul. Targowa 10
33-100 Tarnów
E-mail: sekretariat@kancelarietarnow.pl

Godziny otwarcia:
Pn-Pt 8:00 – 16:00

Adwokat Ewa Kocoł:
Tel.: 783 960 481
E-mail: ewa.kocol@kancelarietarnow.pl

Radca Prawny Tomasz Kocoł
Tel.: 667 705 071
E-mail: tomasz.kocol@kancelarietarnow.pl