W toku naszej pracy niejednokrotnie zwróciliśmy uwagę, iż klienci wyrażają szereg obaw przed spotkaniem z prawnikiem. To zrozumiałe. Konieczność wizyty w kancelarii prawnej przeważnie związana jest z ważnym, zazwyczaj trudnym etapem życia, w którym tłem pozostają problemy wymagające porady profesjonalisty. Często jednak osoby zamierzające skorzystać z porady prawnej, zapominają o bardzo ważnej kwestii, jaką jest właściwe przygotowanie się do wizyty w kancelarii.

Przede wszystkim należy wskazać, że do spotkania z prawnikiem warto się przygotować, co znacznie usprawni naszą ewentualną współpracę, jak również umożliwi udzielenie kompleksowej, rzeczowej porady prawnej z uwagi na precyzyjne ustalenie okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Tylko dokładna znajomość faktów umożliwia bowiem prawnikowi poprawną diagnozę problemów, ocenę szans i zagrożeń, jak również określenie celów jakie klient pragnie osiągnąć, a w konsekwencji sposobu prowadzenia danej sprawy.

Przed spotkaniem z prawnikiem przypomnijmy sobie zatem wszystkie istotne okoliczności faktyczne naszej sprawy oraz przygotujmy posiadane dokumenty mające z nią związek, a następnie przynieśmy je ze sobą na spotkanie, nawet jeżeli mamy wątpliwości czy dany dokument jest dla sprawy istotny. Prawnik każdorazowo oceni jakie znaczenie ma konkretny dokument i czy ewentualnie może zostać wykorzystany jako dowód w ramach postępowania przed sądem. Zdarza się bowiem, iż nieistotny według nas dokument ma kluczowe znaczenie dla powodzenia postępowania. Szkoda byłoby go przeoczyć.

W zależności od rodzaju sprawy, z którą zgłaszamy się do kancelarii po pomoc, a także etapu, na którym znajduje się sprawa, niezbędne będą nam inne dokumenty.

Z tego względu podpowiadamy jakie dokumenty przykładowo mogą być przydatne dla prowadzenia konkretnej sprawy. Oczywiście wymienienie wszystkich informacji i dokumentów mogących mieć znaczenie nie jest możliwe, jednak liczymy, że chociaż w minimalnym zakresie niniejszy wpis pozwoli naszym potencjalnym klientom zorientować się, co mogłoby być przydatnym podczas pierwszego spotkania z prawnikiem.

 

Sprawy o zapłatę

W tej grupie spraw, pamiętajmy by przygotować:

 • faktury
 • potwierdzenia zapłaty
 • wszelką korespondencja z naszym kontrahentem (nawet mailowa czy też za pośrednictwem innych komunikatorów społecznościowych, wiadomości sms)
 • potwierdzenia odbioru (prac, towaru, dzieła, dostawy) oraz listy przewozowe, w tym CMR
 • wszelkie pisma otrzymywane w sprawie za pośrednictwem sądu, pisma przedkładane przez nas, wydane w sprawie nakazy zapłaty, sporządzone środki zaskarżenia itd.
 • posiadane umowy wraz z załącznikami, aneksy do umów

Wskazane dokumenty pomogą nam ustalić m.in. wysokość należności, jej wymagalność, wysokość odsetek oraz ewentualne terminy przedawnienia.

 

Sprawy karne

W zależności od aktualnego etapu postępowania warto przynieść ze sobą akt oskarżenia, posiadane protokoły przesłuchań, kopie opinii biegłych, postanowienia o przedstawieniu zarzutów, informację o świadkach zdarzenia i ich dane adresowe.

 

Sprawy spadkowe

Jeśli chodzi o sprawy spadkowe, należy przede wszystkim w miarę możliwości ustalić krąg wszystkich potencjalnych spadkobierców bądź przygotować informacje, które po przekazaniu prawnikowi, umożliwią ich poszukiwanie.

Z dokumentów należy zabrać ze sobą przede wszystkim:

 • testament
 • oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
 • akty stanu cywilnego

 

Sprawy rozwodowe

Postepowanie o rozwód zawsze niezależnie od jego formy budzi ogromne emocje, co pozwala na szerokie wyselekcjonowanie rozmaitych szczegółów związanych z przebiegiem małżeństwa. Przed wizytą w sprawie rozwodowej spróbujmy przypomnieć sobie dokładną datę ślubu, daty urodzenia wspólnych dzieci i inne, które w naszym przeświadczeniu mogą mieć znaczenie dla sprawy. Warto również podjąć próbę sprecyzowania okresu w którym małżonkowie faktycznie ze sobą nie mieszkają.

Prawnik wspólnie z klientem ustalą cele postępowania, w tym przede wszystkim z czyjej winy ma być rozwód – czy może bez orzekania o winie, czy też z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka, czy chcemy żądać alimentów od małżonka oraz kto ma zajmować wspólne mieszkanie i w jakim zakresie.

Z dokumentów warto przygotować m.in. :

 • akt małżeństwa
 • akty urodzenia dzieci
 • faktury, rachunki związane z utrzymaniem siebie oraz dzieci

Jeśli klient jest zainteresowany udowadnianiem np. zdrady małżeńskiej niezbędne będzie zgromadzenie dowodów, które potwierdzą ten fakt – np. zdjęcia, nagrania lub dane świadków, w tym dane adresowe.

Warto również przygotować na piśmie lub przesłać za pośrednictwem poczty e-mail krótki opis wspólnego życia, w tym najważniejszych problemów, które stały się podłożem rozkładu wszelkich więzi między małżonkami.

 

Sprawy o alimenty

W sprawach o alimenty przygotujmy:

 • akt urodzenia dziecka
 • akt małżeństwa
 • wszelkie dokumenty dotyczące wysokości kosztów utrzymania dziecka i domu (w ramach kosztów utrzymania dziecka pamiętajmy, że liczy się odpowiednia część kosztów utrzymania mieszkania, w którym dziecko zamieszkuje wraz z rodzicem) jak chociażby rachunki za media, rachunki związane z zakupem żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłat związanych z edukacją itp.
 • zaświadczenie o dochodach
 • informacje o miejscu zatrudnienia zobowiązanego do alimentacji i wysokości jego zarobków, a także informacje o ewentualnych innych osobach pozostających na jego utrzymaniu

 

Sprawy związane z realizacją umów

Celem uzyskania porady prawnej z zakresu realizacji zobowiązań umownych warto przygotować:

 • umowę
 • inne dokumenty powiązane z umową jak chociażby: załączniki, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, czy też wzajemną korespondencję stron (w tym również mailową, smsową itp.)
 • dokumentację fotograficzną

Powyższe pozwoli naszemu prawnikowi zorientować się jakie uprawnienia przysługują klientowi oraz czy przypadkiem w toku realizacji umowy, któraś z jej stron nie popełniła błędów, nie przekroczyła ustalonych w umowie terminów oraz w jaki jest ewentualny zakres niewykonania bądź niewłaściwego wykonania umowy.

 

Porady prawne związane z własnością nieruchomości

Jeżeli nasza sprawa w jakimkolwiek zakresie dotyczy nieruchomości, pamiętajmy aby na spotkanie z prawnikiem zabrać ze sobą odpis / wydruk księgi wieczystej lub przynajmniej jej numer oraz wszelkie dokumenty dotyczące nieruchomości, w których posiadaniu jesteśmy, w tym m.in. dokumenty potwierdzające własność.

 

Sprawy z zakresu spółek prawa handlowego

W zależności od charakteru sprawy, należy zabrać ze sobą przykładowo:

 • wydruk lub przynajmniej nr KRS spółki
 • umowę spółki / statut
 • uchwała, której ma dotyczyć sprawa
 • zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wraz z załącznikami

 

Sprawy o odszkodowanie komunikacyjne

W tego typu sprawach warto przygotować takie dokumenty jak:

 • akta likwidacyjne szkody od ubezpieczyciela
 • dokumentację fotograficzną
 • akta z ewentualnego postępowania przygotowawczego lub jego sygnaturę (protokoły policji, notatki, opinie biegłych, protokoły przesłuchań itd.)
 • oświadczenia sprawcy
 • kopie dowodów ubezpieczenia OC
 • wycenę rzeczoznawcy majątkowego

Jeżeli pomoc prawnika ma dotyczyć zredagowania odpowiedzi na pismo, które już otrzymaliśmy z sądu w toku postępowania lub od naszego przeciwnika, należy zabrać je ze sobą na spotkanie wraz z załącznikami i dokładnie sprecyzować datę jego otrzymania.  W takiej sytuacji oczywiście najważniejszym jest niezwłoczne umówienie się na wizytę w kancelarii. Pamiętajmy bowiem, że sporządzenie odpowiedniego pisma zawsze wymaga czasu, a spóźnienie w zakresie jego złożenia może wywołać niekorzystne skutki dla klienta. Dlatego, im później klienci zgłaszają się po pomoc do profesjonalisty, tym bardziej mogą zmniejszać swoje szanse na złożenie, czy też zgromadzenie odpowiednich dowodów celem poparcia swoich tez, a w konsekwencji powodzenie sprawy.

Drodzy Klienci, pamiętajcie proszę o przygotowaniu się na spotkanie ze swoim prawnikiem. Dzięki temu zyskujecie szansę uzyskania kompleksowej i rzeczowej porady prawnej już przy pierwszym spotkaniu, co jest korzystne z uwagi na oszczędność Waszego czasu i przyspieszenie podjęcia właściwych czynności, niezbędnych w Waszej sprawie. 

W razie pytań związanych z przygotowaniem do spotkania zachęcamy do kontaktu telefonicznego z prawnikami naszej kancelarii bądź za pośrednictwem adresu mailowego kancelarii: sekretariat@kancelarietarnow.pl 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.