Informujemy, że z dniem 9 stycznia 2019 roku decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie radca prawny Tomasz Kocoł został wpisany na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie. Radca Prawny Tomasz Kocoł ukończył uprzednio szkolenie certyfikujące prowadzone zgodnie ze standardami uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Mediacja jest efektywną formą rozwiązywania sporów, pozwalającą zaoszczędzić zainteresowanym stronom zarówno czas, jak i pieniądze przy udziale osoby mediatora, który pozostaje osobą niezależną, postrzegającą zaistniały spór niejako z zewnątrz. Mediacja niesie za sobą wiele korzyści, w tym m.in. minimalizuje stres związany z zaistniałym sporem, koncentrując się na uwzględnieniu interesów każdej ze stron. Mediator prowadzi bowiem negocjacje w taki sposób by osiągnąć możliwie uczciwe i sprawiedliwe rozwiązanie problemu przy udziale każdej ze stron. W mediacji bowiem strony świadomie wypracowują formę porozumienia, co w konsekwencji przynosi im korzyści biznesowe i społeczne.

Mediator zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów związanych z prowadzoną przez niego mediacją, a obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne chronią go także przed ryzykiem ich ujawnienia przed sądem w charakterze świadka. Dla skonfliktowanych stron zasada poufności jest zatem gwarantem bezpieczeństwa i poczucia zaufania do metody rozwiązywania konfliktów poprzez mediację.

Należy pamiętać, że zarówno zawarcie ugody sądowej, jak i pozasądowej może wiązać się z odzyskaniem połowy opłaty sądowej. W przypadku ugody pozasądowej będzie to możliwe w przypadku jednoczesnego cofnięcia powództwa przed rozpoczęciem posiedzenia na które sprawa została skierowana. Można powiedzieć, że mediacja jest tańsza aniżeli postepowanie sądowe, a jej koszty są również bardziej przewidywalne. Jej przebieg uzależniony jest od woli i aktywności stron, co wiąże się również z szybkością osiągnięcia założonego przez strony celu w przeciwieństwie od postępowania sądowego.

Istotną korzyścią ugody sądowej –  chociażby w kontekście dochodzenia należności pieniężnych korzyścią jest fakt, że ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności umożliwi wszczęcie egzekucji komorniczej w sytuacji, gdy strona zobowiązana z ugody nie spełnia swojego świadczenia. Z powyższego wynika, iż w przypadku nie wywiązywania się dłużnika z postanowień takiej ugody stosunkowo szybko można rozpocząć egzekwowanie swoich należności.

Nasza kancelaria oferuje wsparcie w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów, prowadzenia negocjacji poprzez uczestnictwo odpowiednio wykwalifikowanego pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym.