UWAGA! Artykuł zaktualizowany zgodnie z ostatecznym brzmieniem ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń tzw. koronawirusem, 2 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. „sepcustawę”. Wprowadzała ona szereg rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń. W obecnie obowiązującym stanie epidemii, Rząd opracował nowelizację specustawy, nazywając ją „tarczą antykryzysową”. Nowelizacja ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom utrzymującego się stanu epidemii dla gospodarki. Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych zmian istotnych z punktu widzenia pracowników. Jednak dla całościowego zapoznania się z tematem proponowanych przez rząd regulacji, zachęcamy do lektury artykułów zawierających podsumowanie wprowadzonych regulacji skierowane również dla przedsiębiorców [KLIK] oraz jednostek samorządu terytorialnego [KLIK].

Ze względu na znaczną liczbę nowych przepisów, poniższe zestawienie nie jest wyczerpujące i stanowi jedynie sygnalizację możliwych rozwiązań. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ustawy oraz uzasadnienia, które można pobrać na końcu artykułu. Przy jego sporządzeniu posiłkowano się tekstem uzasadnienia ustawy.

 1. Możliwość pracy zdalnej została rozszerzona na funkcjonariuszy służb tj. policja czy straż pożarna, którzy ze względu na brak zatrudnienia na umowie o pracę nie byli objęci zakresem zastosowania specustawy (art. 3 specustawy).
 2. Przyznano uprawnienie do kolejnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonego pracownika zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w wymiarze 14 dni. Do okresu kolejnych 14 dni nie wlicza się dotychczas wykorzystanego okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jednak, do osób, które na dzień wejścia w życie nowelizacji nie skorzystały w całości z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przepis art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. (art. 4 i 76 specustawy).
 3. Powyższy zasiłek będzie przysługiwał również w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności (art. 4 specustawy).
 4. Powyższy zasiłek będzie przysługiwał także dla osób ubezpieczonych w KRUS (art. 4a specustawy).
 5. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu wirusa, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4 specustawy).
 6. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie wliczany do maksymalnego okresu zasiłku określonego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 4 specustawy).
 7. Rada Ministrów będzie uprawniona do przedłużenia okresu zasiłku powyżej 14 dni o ile zajdzie taka konieczność (art. 4 specustawy).
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (art. 15h specustawy).
 9. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (art. 15h specustawy).
 10. Zmiany w zakazie handlu w niedzielę (!) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu, zakaz handlu nie obowiązuje w niedziele jednak tylko w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Zwolnienie z zakazu, nie obowiązuje w niedziele, w które przypada święto. Celem zmiany jest zapewnienie placówkom handlowym możliwości sprawnego przyjmowania towarów dostarczanych do tych placówek, tj. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towarów (na półkach sklepowych) (art. 15i specustawy).
 11. Wprowadzono szereg ułatwień do pracowników będących cudzoziemcami w zakresie legalizacji ich pobytu. Ustawowo przedłużono niektóre terminy uprawniające do pobytu na terenie kraju (art. 15z specustawy).

 

nowelizacja specustawy