Mając na uwadze, że tzw. „tarcza antykryzysowa” wprowadza m.in. możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku regulacji składek ZUS za okres od 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. sygnalizujemy, że warunkiem zwolnienia jest złożenie skutecznego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z regulacją art. 31zp ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) – wniosek o zwolnienie płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku. Nie mniej jednak zachęcamy do jak najszybszego złożenia wniosku wobec faktu, iż obecna sytuacja związana ze stanem epidemii jak również podejmowane prace legislacyjne mają charakter bardzo dynamiczny.

Zgodnie z art. 31zp ust. 4 – wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać:

1) dane płatnika składek:

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c) adres do korespondencji;

2) w przypadku mikroprzedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników także – oświadczenie, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – tj. 15.681,00 zł (oświadczenie to przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wobec czego koniecznym elementem wniosku w jego przypadku pozostaje zamieszczenie w jego treści klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4) podpis wnioskodawcy.

Co istotne – warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy, następuje w drodze decyzji, od której przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o zwolnienie ze składek odpowiednio dla mikroprzedsiębioróców zatrudniających do 9 pracowników oraz mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników wymagany przez Zakład Ubezpieczeń Społecnych wraz z instrukcjami ich wypełniania zamieszczonymi na stronie ZUS. Do wniosku elektronicznego należy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ.

Wniosek RDZ (zwolnienie ze składek)

Załącznik do wniosku elektronicznego RDZ (składki)

Instrukcja wypełnienia wniosku RDZ (zwolnienie ze składek)