W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, która znowelizowała m.in. art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) poprzez doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej.

W związku z wejściem w życie ww. ustawy:

1) Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości  techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwoli na to rodzaj pracy.

2) W szczególności, praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

3) Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

4) Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik będzie mógł używać środków pracy niezapewnionych  przez  pracodawcę  pod  warunkiem,  że  umożliwia  to poszanowanie  i  ochronę  informacji  poufnych  i  innych  tajemnic  prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Oznacza to, że ryzyko utraty danych, w tym również danych osobowych, znajdujących się na prywatnym sprzęcie pracownika obciąża pracodawcę.

5) Na  polecenie  pracodawcy,  pracownik  wykonujący  pracę  zdalną  będzie miał obowiązek  prowadzić  ewidencję  wykonanych  czynności,  uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

6) Pracownik, na polecenie pracodawcy, sporządzał będzie ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu.

7) Pracodawca będzie mógł w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Podsumowując, najistotniejsza z projektowanych zmian polega na obowiązku pracodawcy w postaci zapewnienia odpowiednio zabezpieczonego sprzętu. Dotyczy to sytuacji, w których pracownik przetwarza dane osobowe i inne dane chronione. Co prawda istnieje możliwość aby pracownik korzystał ze swojego sprzętu, nie mniej jednak pracodawca będzie zobowiązany odpowiednio go zabezpieczyć. Ustawa nie reguluje natomiast kwestii rekompensat dla pracowników za wykorzystanie własnego sprzętu.

Należy także zaznaczyć, że praca zdalna może być zlecana tylko w celu przeciwdziałania COVID-19. Oznacza to, że wskazane rozwiązania nie mają charakteru stałego. Być może jednak w przyszłości zostaną one wpisane na stałe do Kodeksu pracy.