W dniu 1 października 2018 r., weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.), która zastąpiła poprzednią ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Pomimo wejście w życie nowej ustawy, część jej przepisów zacznie obowiązywać w późniejszym terminie. Ponadto, część obowiązków nałożona na uczelnie została odroczona w czasie, co powoduje, że rok akademicki 2018/2019 poświęcony będzie na dostosowanie się szkół wyższych do wymogów nowej regulacji. Powyższe wynika ze skomplikowanych przepisów uchwalonej równolegle ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poniżej prezentujemy harmonogram realizacji obowiązków nałożonych na uczelnie.

30 listopada 2018 r. – termin na złożenie oświadczeń rektorowi przez osoby prowadzące działalność naukową o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje.

30 listopada 2018 r. – termin na złożenie rektorowi oświadczeń przez inne osoby prowadzące zajęcia, posiadające kompetencje i co najmniej 5-letnie doświadczenie uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów, o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią.

31 grudnia 2018 r. – termin na złożenie oświadczeń przez osoby prowadzące działalność naukową upoważniające zatrudniającą ich uczelnię do zaliczenia ich do liczby co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie. Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach.

31 grudnia 2018 r. – termin na dostosowanie uchwały określającej warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 do wymagań określonych w nowej ustawie.

31 grudnia 2018 r. – termin na określenie i podanie do publicznej wiadomości zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na okres 4 lat, począwszy od roku akademickiego 2019/2020, z zachowaniem zasad określonych na podstawie art. 169 ust. 8 starej ustawy.

1 styczeń 2019 r. – termin na dostosowanie umów o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

15 stycznia 2019 r. – termin na poinformowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanie środków funduszu stypendialnego.

15 stycznia 2019 r. – termin na wprowadzenie do systemu POL-on informacji dotyczących osób nauczycieli akademickich, określonych w art. 343 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, 11 oraz 15-17 nowej ustawy.

31 stycznia 2019 r. – termin na złożenie przez uczelnie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin, według nowej systematyki.

31 kwietnia 2019 r. – termin na uchwalenie nowego regulaminu studiów, z zaznaczeniem, że wejdzie on w życie od dnia 1 października 2019 r.

31 kwietnia 2019 r. – termin na uchwalenie regulaminu szkoły doktorskiej, z zaznaczeniem, że wejdzie on w życie od dnia 1 października 2019 r.

30 czerwca 2019 r. – termin na powołanie pierwszej rady uczelni w uczelniach publicznych.

1 października 2019 r. – termin wejścia w życie uchwały senatu uczelni w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, z zaznaczeniem, że uchwała powinna zostać podjęta odpowiednio wcześniej.

1 października 2019 r. – termin wejścia w życie uchwały senatu uczelni w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty i sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej, z zaznaczeniem, że uchwała powinna zostać podjęta odpowiednio wcześniej.

1 października 2019 r. – termin na przyporządkowanie kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych według nowej systematyki, ze wskazaniem dla każdego kierunku procentowego udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

1 października 2019 r. – termin na dostosowanie programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w nowej ustawie.

1 października 2019 r. – termin na dostosowanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymogów nowej ustawy.

1 października 2019 r. – termin na połączenie kierunków studiów o tym samym poziomie i profilu oraz tej samej nazwie lub których programy określają takie same efekty kształcenia, przyporządkowane do tej samej dyscypliny. 

1 października 2019 r. – termin na wejście w życie nowego regulaminu pracy, z zaznaczeniem, że uchwała powinna zostać podjęta odpowiednio wcześniej. 

1 styczeń 2020 r. – termin na uchwalenie nowego regulaminu samorządu studenckiego, zgodnego z nowym statutem uczelni. 

15 stycznia 2020 r. – termin na przekazanie środków funduszu stypendialnego na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego przez uczelnie publiczne.

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii w zakresie przygotowania wymaganych wewnętrznych aktów prawnych  uczelni oraz innej niezbędnej dokumentacji. Z uwagi na doświadczenie związane z prawnymi aspektami funkcjonowania szkolnictwa wyższego, w tym realizowane w ramach współpracy radcy prawnego Tomasza Kocoła w charakterze eksperta z Polską Komisją Akredytacyjną, zachęcamy również do skorzystania z oferty szkoleniowej dla pracowników, studentów i doktorantów uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej grupy, wobec której nowa ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza najwięcej zmian. Kontakt: 667 705 071, sekretariat@kancelarietarnow.pl