Przypominamy, że w dniu 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r.
Zgłoszenia można dokonać bezpłatnie i on-line za pośrednictwem Portalu Podatkowego – LINK
Natomiast, spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r., zobowiązane są zgłaszać dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu do tego rejestru.

Wskazane obowiązki dotyczą:

1)spółek jawnych;
2)spółek komandytowych;
3)spółek komandytowo-akcyjnych;
4)spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
5)spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w przypadku spółek będą to:

osoby fizyczne będące udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, którym przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
osoby fizyczne dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
osoby fizyczne sprawujące kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
osoby fizyczne sprawującą kontrolę nad spółką poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).